Informatory

Zasady rekrutacji na magisterskie

studia psychologiczne

w roku akademickim 2002/2003

Opracował Marcin Zawojski na podstawie informacji zamieszczonych w miesięczniku Charaktery Nr 5/2002

 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

Instytut Psychologii

85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1

tel. (0 prefiks 52) 362 01 89

Terminy składania dokumentów: do 14 czerwca 2002 roku w sekretariacie Instytutu Psychologii (pok. 3)

Liczba miejsc: dz. - 60 miejsc

Egzaminy: dz. - język polski i język obcy (egzaminy pisemne), biologia (egzamin ustny); 1-5 lipca

Specjalności: psychologia kliniczna; psychologia rehabilitacyjna; psychologia wychowawcza; stosowana psychologia społeczna

 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Nauk Społecznych

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. (0 prefiks 81) 445 42 98, 445 34 40

Terminy składania dokumentów: dz. i w. - od 10 do 21 czerwca w Dziale Toku Studiów (pok. 137, tel. 445 41 37)

Liczba miejsc: dz. - 100 miejsc, w. - 90 miejsc

Egzaminy: dz. i w. - maturzyści zdający starą maturę: 1 lipca test z języka polskiego, 2 lipca pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego, od 4 lipca egzaminy ustne z jednego przedmiotu do wyboru (biologia z elementami higieny i ochrony środowiska, historia, matematyka); maturzyści zdający nową maturę muszą zaliczyć na egzaminie dojrzałości jeden z przedmiotów: biologia, historia, chemia, fizyka

Specjalności: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii; psychologia rodziny, wychowania, różnic indywidualnych i rehabilitacji; psychologia marketingu, zarządzania i środowiska; psychologia zachowań społecznych i psychoprofilaktyki (od trzeciego roku studiów)

 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Psychologii

60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89

tel. (0 prefiks 61) 829 23 07

Terminy składania dokumentów: dz. - d 15 czerwca osoby zdające starą maturę lub osoby zdające nową maturę, ale deklarujące zdawanie egzaminu wstępnego według starych zasad; do 7 lipca osoby zdające nową maturę i deklarujące zdawanie egzaminu wstępnego według nowych zasad; dokumenty należy składać w Dziale Nauczania (ul. Wieniawskiego 1, tel. 829 43 66); w. - do 23 sierpnia w sekretariacie Instytutu Psychologii

Liczba miejsc: dz. - 100 miejsc, w. - 100 miejsc

Egzaminy: dz. - 12 lipca, w. - 2 września; test składający się z trzech części dotyczących: A - umiejętności studiowania, B - kompetencji umysłowych, C - wiedzy szkolnej (biologia lub historia); kandydaci z tzw. starą maturą zdają cały test, a z nową tylko część A i B

Specjalności: psychologia kliniczna; psychologia pracy i organizacji; psychologia edukacji (od czwartego roku)

 

 Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

80-343 Gdańsk, ul. Pomorska 68

tel. (0 prefiks 58) 557 05 31 (centrala), 557 14 14 (sekretariat)

Terminy składania dokumentów: kandydaci zdający starą maturę od 3 do 21 czerwca, a zdający nową maturę od 17 czerwca do 5 lipca; dokumenty należy składać w Instytucie Psychologii (pok. 103, od poniedziałku do piątku w godz. 9-13)

Liczba miejsc: dz. - 80 miejsc, w. - 100 miejsc

Egzaminy: test wiedzy ogólnej (po dziesię©ć pytań z języka polskiego, biologii i historii), test rozumienia tekstu pisanego; 12 lipca

Specjalności: psychologia kliniczna; psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; psychologia organizacji i zarządzania; patologia społeczna i psychologia sądowopenitencjarna (od trzeciego roku studiów)

 

 Uniwersytet Jagielloński

Wydział Filozoficzny

Instytut Psychologii

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 3

tel. (0 prefiks 12) 643 13 05, 643 13 55

Terminy składania dokumentów: dz. - maturzyści z lat ubiegłych od 17 kwietnia do 29 maja, tegoroczni maturzyści od 14 czerwca; dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Psychologii (pok. 203); w. - od 20 do 30 sierpnia w sekretariacie studiów wieczorowych (pok. 204)

Liczba miejsc: dz. - 85 miejsc, w. - 120 miejsc

Egzaminy: dz. - test umiejętności studiowania oraz test wiedzy z lektury (Józef Kozielecki - “Transgresja i kultura"); 5 lipca; w. - test umiejętności studiowania; 11 września

 

 Uniwersytet Jagielloński

Instytut Psychologii Stosowanej

31-056 Kraków, ul. Józefa 19

tel. (0 prefiks 12) 430 68 97

Terminy składania dokumentów: dz. - maturzyści z lat ubiegłych od 15 kwietnia do 29 maja, tegoroczni maturzyści do 10 czerwca, w. - do 30 sierpnia; podania można składać w poniedziałki, środy i piątki

Liczba miejsc: dz. - 70 miejsc, w. - 70 miejsc

Egzaminy: test sprawności umysłowej i test zainteresowań psychologicznych (część pytań testu dotyczyć będzie lektury: A. Moir, D. Jessel - “Płeć mózgu"); 26 czerwca; w. - rozmowa kawalifikacyjna dotycząca lektury “Płeć mózgu", zainteresowań kandydatów, motywacji wyboru studiów psychologicznych, orientacji we współczesnych problemach społecznych itp.; rozmowy rozpoczną się 9 września

 

 Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk o Wychowaniu

Instytut Psychologii

91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12

tel. (0 prefiks 42) 616 95 83

Terminy składania dokumentów: maturzyści z lat ubiegłych do 31 maja, tegoroczni maturzyści do 14 czerwca; dokumenty należy składać w Dziale Nauczania UŁ (ul. Lindleya 3, pok. 5a); w składanym kwestionariuszu należy zadeklarować specjalność

Liczba miejsc: dz. psychologia stosowana - 50 miejsc, psychologia doradztwa zawodowego i organizacji - 50 miejsc, w. - psychologia stosowana - 50 miejsc, psychologia doradztwa zawodowego i organizacji - 50 miejsc

Egzaminy: dz. i w. - test rozumienia tekstu i test z dwóch przedmiotów do wyboru: język polski (bez nauki o języku), biologia (bez botaniki), historia (bez starożytności); 5 lipca

Specjalności: dla psychologii stosowanej: psychologia wychowawcza, psychologia resocjalizacyjna, psychologia zdrowia, psychologia kliniczna, psychologia rodziny; dla psychologii doradztwa zawodowego i organizacji: psychologia doradztwa zawodowego w edukacji, psychologia doradztwa zawodowego w marketingu i reklamie, psychologia doradztwa zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi (od trzeciego roku studiów)

 

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

tel. (0 prefiks 22) 839 91 46

Terminy składania dokumentów: dz. - tegoroczni maturzyści od 3 do 22 czerwca, ubiegłoroczni maturzyści od 20 do 31 maja; w momencie składania dokumentów będzie przeprowadzana rozmowa z kandydatem dotycząca m.in. powodów, dla których zdecydował się na studia psychologiczne; z. - brak informacji

Liczba miejsc: dz. - 60 (70) miejsc, z. - 100 (120) miejsc

Egzaminy: dz. - test z literatury polskiej i test z wybranego przedmiotu (biologia, matematyka, fizyka, historia); 28 czerwca; z. - konkurs świadectw i odpowiedź na cztery pisemne pytania bez określonego zakresu tematycznego

Specjalności: psychologia kliniczna i osobowości; psychologia pracy i stresu; psychologia rozwojowa i wychowawcza; psychologia sądowa i penitencjarna; psychologia ogólna i psychodiagnostyczna

 

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytut Psychologii

20-080 Lublin, Plac Litewski 5

tel. (0 prefiks 81) 532 05 17

Terminy składania dokumentów: od 15 maja do 15 czerwca w sekretariacie Instytutu Psychologii

Liczba miejsc: dz. - 45 miejsc, w. - 50 miejsc

Egzaminy: dz. i w. - I etap: egzamin pisemny w formie testu z języka polskiego, biologii i historii; 1 lipca; II etap: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji wyboru studiów i zainteresowań kandydata oraz analiza i interpretacja tekstu psychologicznego; 4 lipca

Specjalności: psychologia kliniczna; psychoprofilaktyka; kształcenie umiejętności psychospołecznych kadr pedagogicznych; strategie kreatywnego rozwoju nauczyciela (od trzeciego roku studiów)

 

 Uniwersytet Opolski

Instytut Psychologii

45-052 Opole, ul. Oleska 48

tel. (0 prefiks 77) 441 09 81

Terminy składania dokumentów: dz. - od 3 do 20 czerwca, w. - od 3 do 28 czerwca

Liczba miejsc: dz. - 45 miejsc, w. - 100 miejsc

Egzaminy: dz. - I etap: test rozumienia tekstu, test wiedzy ogólnej (orientacja w świecie współczesnej kultury i polityki, wiązanie faktów, umiejętność wnioskowania), test zadań logicznych (zdolność logicznego analizowania danych, elementy rachunku prawdopodobieństwa), test “nauka o człowieku" w XX wieku (odkrycia nauk społecznych i biologicznych, ich wkład w rozwój cywilizacji); 2 lipca; II etap: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu oraz znajomość jednej z trzech lektur (Nancy Etcoff - “Przetrwają najpiękniejsi. Wszystko, co nauka mówi o ludzkim pięknie", Scheich Gunter - “Pozytywne myślenie. Czy może szkodzić?", Karl Kalin, Peter Muri - “Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej"); w. - test rozumienia tekstu; 10 lipca

Specjalności: psychologia społeczna (od czwartego roku studiów)

 

 Uniwersytet Śląski

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut Psychologii

40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53

tel. (0 prefiks 32) 259 75 33, 259 96 01, 258 24 41, 258 82 11

Terminy składania dokumentów: dz. - maturzyści z lat ubiegłych od 13 do 29 maja, tegoroczni maturzyści od 13 maja do 14 czerwca w Dziale Nauczania; w. - od 8 lipca do 3 sierpnia w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Liczba miejsc: dz. - 80 miejsc, w. - 120 miejsc

Egzaminy: dz. i w. - test z języka polskiego i z jednego z przedmiotów do wyboru (biologia, historia); dz. - 1 lipca, w. - 2 września

Specjalności: psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży; psychologia zdrowia i choroby; psychologia kliniczno-sądowa; psychologia kliniczna dorosłego człowieka; psychologia pracy - psychologia menadżerska

 

 Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii

00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7

tel. (0 prefiks 22) 554 97 05, 554 97 06, 554 97 13

Terminy składania dokumentów: dz. - od 3 do 14 czerwca, w. - od 15 kwietnia do 26 lipca; dokumenty należy składać w Wydziale Psychologii (pok. 75)

Liczba miejsc: dz. - 100 miejsc, w. - 125 miejsc

Egzaminy: dz. - 21 czerwca test wiedzy ogólnej obejmujący trzy przedmioty (do wyboru: matematyka, język polski, historia, biologia), 26 czerwca egzamin z języka obcego; w. - 29 lub 30 lipca rozmowa kwalifikacyjna dotycząca lektury (poziom zrozumienia tekstu), oceniająca samodzielność myślenia kandydata i predyspozycje do studiów psychologicznych; lista lektur dostępna jest w sekretariacie studiów wieczorowych (pok. 75, tel. 531 77 12)

Specjalności: psychologia ogólna; neuropsychologia kliniczna; psychologia kliniczna dziecka; psychologia organizacji i pracy; psychologia sądowa; psychologia wychowawcza; psychologia zdrowia; psychometria stosowana; psychoterapia; wspieranie rozwoju osobowości; psychologia ekonomiczna; psychologia środowiskowa; psychologia rehabilitacyjna (od czwartego roku)

 

 Uniwersytet Wrocławski

Wydział Psychologii

50-527 Wrocław, ul. Dawida 1

tel. (0 prefiks 71) 367 20 01

Terminy składania dokumentów: dz. - maturzyści z lat ubiegłych do końca maja, tegoroczni maturzyści do 15 czerwca; w. - do 30 sierpnia; dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (ul. Szewska 48)

Liczba miejsc: dz. - 50 miejsc, w. - 180 miejsc

Egzaminy: dz. - I część: literatura polska i powszechna, biologia (poszerzona w zakresie genetyki, fizjologii człowieka i ewolucjonizmu), historia XX wieku z elementami wiedzy o społeczeństwie, rachunek prawdopodobieństwa; II część: wykład z psychologii i test sprawdzający rozumienie wykładu; 1 lipca; w. - wykład z psychologii i test sprawdzający rozumienie wykładu; 11 września

Specjalności: psychologia społeczna; psychologia kliniczna; psychologia zarządzania; psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży

 

 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

tel. (0 prefiks 22) 870 62 59

Terminy składania dokumentów: od 15 kwietnia w SWPS (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 18:00)

Liczba miejsc: dz. - 667 miejsc, z. - 590 miejsc (dane z ubiegłego roku)

Egzaminy: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca m.in. zainteresowań kandydatów, ich planów życiowych i zawodowych, motywacji studiowania, orientacji w bieżących problemach społecznych; rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 13 maja; egzamin konkursowy dla kandydatów zainteresowanych bezpłatnymi studiami obejmuje etap pisemny (test z języka angielskiego lub niemieckiego; test przedmiotowy z dwóch przedmiotów do wyboru: język polski, historia, biologia, matematyka; odpowiedź na dwa pytania otwarte dotyczące wiedzy ogólnej) i etap ustny (rozmowa dotycząca odpowiedzi na pytania otwarte z egzaminu pisemnego, orientacji w bieżących problemach i osobistych zainteresowaniach)

Specjalności: psychologia społeczna; społeczna psychologia kliniczna; psychologia stosunków międzykulturowych; społeczna psychologia informatyki i komunikacji; psychologia zarządzania zasobami ludzkimi

Legenda:

  • dz. - studia dzienne
  • w. - studia wieczorowe
  • z. - studia zaoczne

___________________________________________________________________________________________

[Strona glowna] [Temat wydania] [Aktualności] [Psychologia społeczna] [Psychologia rozwojowa] [Psychoterapia] [Z pogranicza psychologii] [Język a świat] [Magdalena Nawrocka o depresji i nie tylko] [Hipnoza] [Spojrzenia] [Informatory] [Biblioteka psychologa] [Psychologia w Internecie] [Wieści z PTP] [Spotkania i konferencje] [Projekty badawcze] [Czat] [Współpraca] [Archiwum artykułów] [Redakcja] [Akty prawne]

© Copyright by Psychologia.vel.pl Marcin Zawojski

2001 - 2005

Wszystkie prawa zastrzeżone

webmaster