Informatory

Zasady rekrutacji na podyplomowe

studia psychologiczne i pedagogiczne

w roku akademickim 2002/2003

opracował Marcin Zawojski

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

Instytut Psychologii

85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1

tel. (0 prefiks 52) 362 01 89

 REWALIDACJA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (studia podyplomowe powołane przy Instytucie Psychologii AB od października 2002)

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Nauk Społecznych

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. (0 prefiks 81) 445 42 98, 445 34 40

 PODYPLOMOWE STUDIUM SURDOPEDAGOGIKI “KOMUNIKACJA JĘZYKOWA Z NIESŁYSZĄCYMI        I SŁABOSŁYSZĄCYMI"

Celem studium jest przygotowanie specjalistów do skutecznego komunikowania się językowego z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów jest opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).

Terminy składania dokumentów: -

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, warunkowo dopuszczani są również studenci IV i V roku studiów magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry; zajęcia odbywają się raz w miesiącu (piątek, sobota) oraz w czasie zjazdu wakacyjnego (10 dni)

Adres: Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 (pok. 330), tel. (0 prefiks 81) 445 33 30

 MIĘDZYWYDZIAŁOWE PODYPLOMOWE STUDIUM RODZINY

Zadaniem studium jest przygotowanie specjalistów (nauczycieli, wychowawców, personelu psychologiczno-pedagogicznego, medycznego) do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami z zakresu problematyki seksualnej i rodzinnej. Program studiów uwzględnia następujące aspekty w/w problematyki: filozoficzno-etyczny, psychologiczny, pedagogiczny, socjologiczny, biomedyczny, prawny, ekonomiczny i teologiczny. Zajęcia mają charakter wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz warsztatów i seminariów, razem ok. 400 godzin. Ich treść i zakres są zgodne z podstawami programowymi przygotowanymi przez MEN dla ``wychowania do życia w rodzinie" oraz rozszerzone w zakresie umiejętności wychowawczych oraz profilatycznych, aktualnych problemów dzieci i młodzieży.

Terminy składania dokumentów: -

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, warunkowo dopuszczani są również studenci IV i V roku studiów magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry; zajęcia odbywają się raz w miesiącu (piątek popołudniu, sobota)

WWW: http://www.kul.lublin.pl/studia/podyplomowe/rodzina/

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski

filia Wydziału Nauk Społecznych w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 6a

tel. (0 prefiks 15) 842 71 16

 PORADNICTWO PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE

Terminy składania dokumentów: do 10 września 2002

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich z zakresu pedagogiki lub studiów magisterskich z zakresu psychologii

Czas trwania studiów: 3 semestry

Specjalności: poradnictwo szkolno-zawodowe; psychoprofilaktyka zaburzeń rozwojowych; oligofrenopedagogika; wychowanie zdrowotne

 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Terminy składania dokumentów: do 10 września 2002

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich z zakresu pedagogiki lub studiów magisterskich z zakresu psychologii

Czas trwania studiów: 3 semestry

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Społecznych

60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, pokój 12

tel. (0 prefiks 61) 829 22 55

socuam@amu.edu.pl

 PODYPLOMOWE STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 3 semestry

 STUDIUM PODYPLOMOWE “PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU"

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Zasady przyjęć na oba rodzaje studiów: decyduje kolejność zgłoszeń (nie ma egzaminów wstępnych), dokumenty należy składać od 1 kwietnia aż do zapełnienia limitu; zajęcia rozpoczynają się na przełomie września i października

 

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Pedagogiki i Psychologii

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój 221 (II pietro za łącznikiem)

tel. (0 prefiks 85) 745 74 21

 PODYPLOMOWE STUDIUM RESOCJALIZACJI W ŚRODOWISKU OTWARTYM

Studium przeznaczone jest dla osób zajmujących się dziećmi nieprzystosowanymi emocjonalnie oraz nieletnimi i młodocianymi przestępcami, tj. dla nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów szkolnych, pracowników policji

Terminy składania dokumentów: do 10 września 2002

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych

Studia realizowane są w systemie zaocznym w dwóch edycjach:

- kwalifikacyjnej - (podstawowej), trwającej 3 semestry, przeznaczonej dla absolwentów studiów nauczycielskich (humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych),

- doskonalącej - trwającej 2 semestry, przeznaczonej dla absolwentów studiów pedagogicznych

Podstawową formą zajęć są dwudniowe zjazdy w soboty i niedziele, jeden raz w miesiącu.

Odpłatność: 950 zł za jeden semestr nauki

WWW: http://pip.uwb.edu.pl/podyplom/otwarte.html  

 PODYPLOMOWE STUDIUM PRACY SOCJALNEJ

Podyplomowe Studium Pracy Socjalnej adresowane jest do osób, które są zainteresowane nabyciem kwalifikacji do pracy socjalnej określonych w znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej z dnia 18 lutego 2000 r. (Dziennik Ustaw 19/2000 poz. 238). Przeznaczone jest dla absolwentów uczelni wyższych magisterskich oraz zawodowych pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych formach opieki zastępczej, ośrodkach pomocy społecznej i innych.

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry, w systemie zaocznym; dwudniowe zjazdy jeden raz w miesiącu (piątek, sobota)

WWW: http://pip.uwb.edu.pl/podyplom/socjal.html

 PODYPLOMOWE STUDIUM TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Studium przeznaczone jest nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych

Czas trwania studiów: 3 semestry (300 godzin)

Odpłatność: 950 zł za jeden semestr nauki

WWW: http://pip.uwb.edu.pl/podyplom/otwarte.html

 

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

80-343 Gdańsk, ul. Pomorska 68

 PODYPLOMOWE STUDIUM OLIGOFRENOLOGOPEDYCZNE

tel. 552 93 63

WWW: http://monika.univ.gda.pl/~logam/Pod.St.Oligofrenologopedyczne.htm

 PODYPLOMOWE STUDIUM SURDOLOGOPEDYCZNE

tel. 552 93 63

WWW: http://julia.univ.gda.pl/~logam/Pod.St.Surdologopedyczne.htm

 PODYPLOMOWE STUDIUM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

tel. 552 93 63

WWW: http://ulia.univ.gda.pl/~logam/Pod.St.TerapiiLogopedycznej.htm

 PODYPLOMOWE STUDIUM PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

tel. 557 20 47 wew. 33

 PODYPLOMOWE STUDIUM PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I PRACY SOCJALNEJ

tel. 557 20 47 wew. 47

 

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Filozoficzny

Instytut Psychologii

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 3

tel. (0 prefiks 12) 643 13 05, 643 13 55

 PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNA

Trzysemestralne studia (rozpoczyna semestr letni) przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów psychologii i pedagogiki. W miarę wolnych miejsc także dla nauczycieli. Studia kwalifikacyjne - umożliwiają osiągnięcie stopnia specjalizacji zawodowej, które zgodnie z ustaleniami MEN wyznaczają przebieg kariery zawodowej osób pracujących na etatach oświaty. Tryb zajęć sobotnio-niedzielny. Decyduje kolejność zgłoszeń (do 30.10.2001), w przypadku dużej liczby chętnych - rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 3 semestry, w systemie zaocznym; dwudniowe zjazdy jeden raz w miesiącu (piątek, sobota)

Opłaty: 4800 zł (płatne w trzech ratach) + opłata administracyjna

WWW: http://www.psychologia.uj.edu.pl/old/podyplom.html

 

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk o Wychowaniu

Instytut Psychologii

91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12

tel. (0 prefiks 42) 616 95 83

 PODYPLOMOWE STUDIUM PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 3 semestry, a dla kandydatów, którzy chcą uzyskać także kompetencje do pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 semestry; w systemie zaocznym; dwudniowe zjazdy jeden raz w miesiącu (piątek, sobota)

Koszt: 950 zł (semestr)

WWW: http://www.uni.lodz.pl/ulinfo/wychow1.htm

Katedra Pedagogiki Specjalnej, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12 pok. 6, tel. (0 - prefiks - 42) 616 95 90

 PODYPLOMOWE STUDIUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry; w systemie zaocznym (piątek, sobota, niedziela)

Koszt: ok. 2600 zł

WWW: http://www.uni.lodz.pl/ulinfo/wychow3.htm

Katedra Pedagogiki Społecznej, 90-533 Łódź, ul. M. Kopernika 55 pok. 113, tel. (0 - prefiks - 42) 637 16 44 w. 28

 PODYPLOMOWE STUDIUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: studium prowadzone jest w dwóch systemach: jednorocznym (dla absolwentów studiów psychologicznych) oraz dwuletnim (dla absolwentów kierunków niepsychologicznych)

Koszt: ok. 3000 zł (system jednoroczny), ok. 5000 zł (system dwuletni)

WWW: http://www.uni.lodz.pl/ulinfo/wychow6.htm

Zakład Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowego, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/, tel. (0 - prefiks - 42) 616 95 83

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

tel. (0 prefiks 22) 839 91 46

 PODYPLOMOWE STUDIUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich pedagogicznych

Czas trwania studiów: 2 semestry; w trybie zaocznym (zjazdy dwa razy w miesiącu: piątek, sobota, niedziela)

Koszt: 950 zł (semestr) + 50 zł (wpisowe)

Wydział Teologii w Radomiu, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom, tel. (0-prefiks-48) 360 92 78 (zajęcia zaczynają się od lutego)

 PODYPLOMOWE STUDIUM NAUK O RODZINIE

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry; w trybie zaocznym (zjazdy raz w miesiącu: sobota, niedziela)

Koszt: 500 zł (semestr) + 50 zł (wpisowe)

WWW: http://www.uni.lodz.pl/ulinfo/wychow6.htm

e-mail: isnar@peytnet.pl

Wydział Teologii, Instytut Studiów nad Rodziną, ul. K. K. Baczyńskiego 9, 50-092 Łomianki, tel. 751 38 99, 732 02 97

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytut Psychologii

20-080 Lublin, Plac Litewski 5

tel. (0 prefiks 81) 532 05 17

 PODYPLOMOWE STUDIUM KWALIFIKACYJNE Z PSYCHOPROFILAKTYKI

 

Uniwersytet Opolski

Instytut Psychologii

45-052 Opole, ul. Oleska 48

tel. (0 prefiks 77) 441 09 81, Sekretariat pok. 101

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 3 semestry

Termin rozpoczęcia studium: październik 2002

Termin składania podań: do 20 września 2002

Opłaty: 1490 zł (semestr)

 EPIDEMIA XXI WIEKU - ANOREKSJA, BULIMIA, OTYŁOŚĆ. PSYCHOTERAPEUTYCZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ WAGI CIAŁA

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 3 semestry

Koszt: 1490 zł (semestr)

Termin składania podań: do 20 września 2002

 

Uniwersytet Śląski

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 PODYPLOMOWE STUDIUM PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 3 semestry

Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 128, tel. 259 96 66 wew. 245

 PODYPLOMOWE STUDIUM Z ZAKRESU OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 137, tel. 259 96 66 wew. 219, 228

 PODYPLOMOWE STUDIUM KWALIFIKACYJNE PEDAGOGIKA W PROCESIE SYSTEMOWEGO ROZWOJU KADR POLICJI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (funkcjonariusze policji oraz nauczyciele)

Czas trwania studiów: 2 semestry

Katowice, ul. Grażyńskiego 53, tel. 259 96 66 wew. 219, 223

 PODYPLOMOWE STUDIUM PEDAGOGIKI SZKOLNEJ - DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Katowice, ul. Grażyńskiego 53, tel. 259 96 66

 PODYPLOMOWE STUDIUM Z ZAKRESU PSYCHOLOGICZNYCH PODSTAW PROMOCJI ZDROWIA

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 3 semestry

Koszty: 1200 zł (I semestr)

WWW: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/studia/podyplomowe/pppz/psychologia.html

Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 128, tel. 259 96 66 wew. 211

 PODYPLOMOWE STUDIUM PROMOCJI ZDROWIA W PRACY SOCJALNEJ

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Katowice, ul. Grażyńskiego 53, tel. 259 96 66 wew. 228

 PODYPLOMOWE STUDIUM PSYCHOKOREKCJI ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry

Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 240, tel. 259 96 66 wew. 292

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii

00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7

tel. (0 prefiks 22) 554 97 05, 554 97 06, 554 97 13

 PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek studiów: październik 2002

Koszt: 7100 zł (całość)

Warszawa, ul. Stawki 2/7, tel. (0-prefiks-22) 55 49 708

 PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ RYNKOWYCH

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek studiów: październik 2002

Koszt: 7100 zł (całość)

Warszawa, ul. Stawki 2/7, tel. (0-prefiks-22) 55 49 708

 REHABILITACJA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek studiów: październik 2002

Koszt: 3750 zł (całość)

Warszawa, ul. Stawki 2/7, tel. (0-prefiks-22) 55 49 708

 PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY KOMUNIKACJI MEDIALNEJ

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek studiów: październik 2002

Koszt: 7000 zł (całość)

Warszawa, ul. Stawki 2/7, tel. (0-prefiks-22) 55 49 708

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Warszawa, ul. Podchorążych 20

tel. (0 prefiks 22) 55 30 714

 PODYPLOMOWE STUDIUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry

Początek studiów: październik 2002

Koszt: 1500 zł (semestr)

WWW: http://www.uw.edu.pl/uw_new/studia/zycie_stud/podyplomowe/ulotka.shtml

 PODYPLOMOWE STUDIUM TERAPII I TRENINGU GRUPOWEGO - KIERUNEK: SOCJOTERAPIA

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry

Początek studiów: październik 2002

Koszt: 7000 zł (całość)

Warszawa, ul. Podchorążych 20, tel. (0-prefiks-22) 55 30 730

 PODYPLOMOWE STUDIUM TERAPII I TRENINGU GRUPOWEGO - KIERUNEK: ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGICZNEGO WARSZTATU GRUPOWEGO

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry

Początek studiów: październik 2002

Koszt: 7000 zł (całość)

Warszawa, ul. Podchorążych 20, tel. (0-prefiks-22) 55 30 730

 PODYPLOMOWE STUDIUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POMOCY DZIECKU I RODZINIE

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry

Początek studiów: wrzesień 2002

Koszt: 1400 zł (semestr)

WWW: http://www.uw.edu.pl/uw_new/studia/zycie_stud/podyplomowe/info.shtml

Warszawa, ul. Podchorążych 20, tel. (0-prefiks-22) 55 30 714

 PODYPLOMOWE STUDIUM ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek studiów: luty 2003

Koszt: 2300 zł (całość)

Warszawa, ul. Podchorążych 20, tel. (0-prefiks-22) 55 30 723

 GENDER STUDIES - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD KULTUROWĄ I SPOŁECZNĄ PROBLEMATYKĄ PŁCI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 4 semestry

Początek studiów: październik 2002; luty 2003

Koszt: 500 zł (semestr)

Warszawa, ul. Nowy Świat 69, tel. (0-prefiks-22) 827 26 24

 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

50-527 Wrocław, ul. Dawida 1

tel. (0 prefiks 71) 367 20 01

 PODYPLOMOWE STUDIUM “PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA"

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek studiów: marzec 2002

Koszt: 4000 zł (możliwość zapłaty w ratach)

Wrocław, ul. Dawida 1, tel. (0-prefiks-71) 367 18 14

 PODYPLOMOWE STUDIUM “SZKOŁA KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH"

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: semestry

Początek studiów: wrzesień/październik 2002

Koszt: 2500 zł (semestr)

Wrocław, ul. Dawida 1, tel. (0-prefiks-71) 375 29 74

 PODYPLOMOWE STUDIUM “PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI"

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek studiów: październik 2002

Koszt: 3200 zł (całość; możliwość zapłacenia w dwóch ratach)

Wrocław, ul. Dawida 1, tel. (0-prefiks-71) 367 20 01 (02, 03)

 PODYPLOMOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE Z REWALIDACJI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 3 semestry

Początek studiów: marzec 2003

Koszt: wysokość opłaty zależy od liczby uczestników

Wrocław, ul. Dawida 1, tel. (0-prefiks-71) 367 23 16

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

tel. (0 prefiks 22) 870 62 59

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 7800 zł

 NEGOCJACJE I MEDIACJE

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 1 semestr

Koszt: 4200 zł

 PSYCHOLOGIA KLIENTA W MARKETINGU USŁUG

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 7800 zł

 TRENERZY GRUPOWI

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 9900 zł

 DORADCA ZAWODOWY

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 7800 zł

 KREATYWNOŚĆ W REKLAMIE

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 7500 zł

 PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 7500 zł

 KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU (PUBLIC RELATIONS)

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 7500 zł

 

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni

81-201 Gdynia, ul. Sambora 48, p. 31

tel. (0 prefiks 58) 623 09 22

pwsh@pwsh.edu.pl

  PODYPLOMOWE STUDIA RESOCJALIZACJi

Cel: Absolwent Podyplomowych Studiów Resocjalizacji przygotowują specjalistów do pracy w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i oświatowo-wychowawczych oraz poradniach, szkołach, ośrodkach uzależnionych od nałogów, w instytucjach penitencjarnych, kurateli sądowej ( kuratorów sądowych na których zapotrzebowanie w związku z reorganizacją systemu kurateli stale wzrasta ), a także policji i policyjnych izbach dziecka. Student podczas zajęć organizowanych w ramach studiów będzie mógł zapoznać się z rozległą wiedzą psychologiczno-pedagogiczną, teorią i umiejętnościami praktycznymi rozwiązywania problemów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz organizowania profilaktyki społecznej i psychoterapii zaburzeń.

Przebieg: Studia trwają dwa semestry (300 godzin, zjazdy 2 razy w miesiącu).

Ukończenie: Student po ukończeniu studiów otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodne z wymogami MENiS oraz dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Resocjalizacji PWSH.

  PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII

Cel: Absolwent tych studiów podyplomowych przygotowany jest do organizowania i prowadzenia pomocy osobom w stosunku do których niezbędne jest podjęcie i prowadzenie działań socjoterapeutycznych na terenie szkół masowych, świetlic terapeutycznych, ośrodków szkolno - wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Student podczas zajęć na tych studiach będzie mógł zapoznać się z gruntowną wiedzą pedagogiczno-psychologiczną dotyczącą całokształtu oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych oraz organizowania, prawidłowości przebiegu i sposobów określania efektywności procesu naprawczo-profilaktycznego.

Przebieg: Studia trwają dwa semestry (300 godzin, zjazdy 2 razy w miesiącu).

Ukończenie: Student po ukończeniu studiów otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodne z wymogami MENiS oraz dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Socjoterapii PWSH.

 PODYPLOMOWE STUDIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Cel: Studia te przygotowują specjalistów-nauczycieli z zakresu logopedii szkolnej do pracy z dziećmi mającymi wady wymowy a uczęszczającymi do placówek przedszkolnych i szkolnych. Absolwent studiów będzie diagnostą i terapeutą dzieci w okresie wczesnej edukacji z problemami w mówieniu.

Przebieg: Studia trwają dwa semestry (300 godzin, zjazdy 2 razy w miesiącu).

Ukończenie: Student po ukończeniu studiów otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodne z wymogami MENiS oraz dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Terapii Logopedii Szkolnej PWSH.

 PODYPLOMOWE STUDIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Cel: Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej wyposażą absolwenta w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii oraz przedmiotów specjalistycznych diagnozy, terapii, korekty i kompensacji wraz z praktycznymi metodami terapii w szczególności dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent jest uprawniony do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych terapii pedagogicznej w szkołach masowych i przedszkolach, klas terapeutycznych, zajęć i diagnozy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych ośrodkach terapeutycznych.

Przebieg: Studia trwają dwa semestry (300 godzin, zjazdy 2 razy w miesiącu).

Ukończenie: Student po ukończeniu studiów otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodne z wymogami MENiS oraz dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Terapii Pedagogicznej PWSH.

 PODYPLOMOWE STUDIA SURDOTYFLOOPEDAGOGIKI

Cel: Absolwent tych studiów będzie specjalistą z zakresu nauczania, rewalidacji i diagnozy dzieci i młodzieży: niewidomych i słabo widzących oraz głuchych i słabo słyszących. Specyficzne walory tej specjalności wynikają z charakteru programu kształcenia. Ogólna wiedza o prawidłowościach rozwoju dziecka oraz jego potrzebach, a także dobra znajomość różnych metod i technik pedagogicznych dają absolwentowi tej specjalności przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy wychowawczej i edukacyjnej, nadaje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach i ośrodkach kształcenia specjalnego, diagnozy i rewalidacji z zakresu surdotyflopedagogiki.

Przebieg: Studia trwają dwa semestry (300 godzin, zjazdy 2 razy w miesiącu).

Ukończenie: Student po ukończeniu studiów otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodne z wymogami MENiS oraz dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Surdotyfloopedagogiki PWSH.

 PODYPLOMOWE STUDIA OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

Cel: Absolwent tych studiów jest przygotowany do objęcia różnych stanowisk w placówkach oświatowych i opiekuńczych o charakterze specjalnym i masowym. Zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy w szkołach i ośrodkach kształcenia specjalnego oraz szkołach i klasach integracyjnych do pracy z osobą niesprawną intelektualnie.

Przebieg: Studia trwają dwa semestry (300 godzin, zjazdy 2 razy w miesiącu).

Ukończenie: Student po ukończeniu studiów otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodne z wymogami MENiS oraz dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Oligofrenopedagogiki PWSH.

___________________________________________________________________________________________

[Strona glowna] [Temat wydania] [Aktualności] [Psychologia społeczna] [Psychologia rozwojowa] [Psychoterapia] [Z pogranicza psychologii] [Język a świat] [Magdalena Nawrocka o depresji i nie tylko] [Hipnoza] [Spojrzenia] [Informatory] [Biblioteka psychologa] [Psychologia w Internecie] [Wieści z PTP] [Spotkania i konferencje] [Projekty badawcze] [Czat] [Współpraca] [Archiwum artykułów] [Redakcja] [Akty prawne]

© Copyright by Psychologia.vel.pl Marcin Zawojski

2001 - 2005

Wszystkie prawa zastrzeżone

webmaster